Els socis

Socis: drets i deures

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les seves finalitats. Han de tenir més de 55 anys i amb plenitud dels drets civils, o tenir una jubilació acreditada. Poden tenir la residència a qualsevol comarca de Catalunya.
Són drets dels associats:
– assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General
– elegir i ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
– consultar els estatuts de l’Associació.
Més tot allò que consta en els estatuts de l’Associació.
– Són deures dels associats:
– comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
– contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
– complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
– acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.