La Associació

Socis: drets i deures

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les seves finalitats. Han de tenir més de 55 anys i amb plenitud dels drets civils, o tenir una jubilació acreditada. Poden tenir la residència a qualsevol comarca de Catalunya.
Són drets dels associats:
– assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General
– elegir i ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
– consultar els estatuts de l’Associació.
Més tot allò que consta en els estatuts de l’Associació.
– Són deures dels associats:
– comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
– contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
– complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
– acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

ASS. de Gent Gran Pau Casals Barri de la Salut, (Gràcia)

L’Associació de Gent Gran Pau Casals del Barri de La Salut, (Gràcia), és una entitat sense ànim de lucre, ubicada en el barri de Gràcia, que promou activitats per a la millora de la qualitat de vida de les persones grans.
L’associació va presentar la documentació a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 28 d’abril del 2002, i queda inscrita oficialment el 28 de juny del mateix any.
Com a Associació de Gent Gran, va quedar ubicada en el casal Cardener, una antiga escola del barri, comprada per l’ajuntament, remodelada totalment  i destinada a Casal de Barri, gràcies a les reivindicacions del veïnat i diverses entitats del barri i a l’acord final  amb l’ajuntament.
En la composició de la Junta Gestora han col·laborat l’ASS. de Veïns del c/ Argentona, l’ATTAC de Gràcia, l’ASS. de Dones Ciberdona, l’ASS. de Gent Gran Pau Casals del Barri de La Salut (Gràcia), i l’Ajuntament de Gràcia.
La inauguració del casal es va fer el dissabte 14 de setembre del 2002, a les 12 hores,  amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, i d’altres representants de l’ajuntament.
Actualment la Junta Gestora del casal la formen l’Associació de Dones Ciberdona, l’Associació de Gent Gran Pau Casals del Barri de La Salut (Gràcia) , l’Agrupació Escolta Roland Phillips, incorporada recentment i ubicada també en el casal, i l’Ajuntament de Gràcia.
L’Associació de Gent Gran Pau Casals del Barri de La Salut (Gràcia) té com a finalitat potenciar l’activitat cultural i social del barri, motivant els seus associats a participar en totes les activitats, lúdiques, culturals, populars etc…organitzades des el casal on estem ubicats.
Els òrgans directius son:
un/a President, un/a Vice-president, un/a Secretari, un/a Tresorer i dos vocals. Tots ells son escollits o ratificats en assemblea general pels socis assistents.
L’exercici del càrrec és gratuït, i el mandat té una durada de quatre anys.
Associació de Gent Gran Pau Casals del Barri de La Salut, (Gràcia) c/ Cardener, 45, Gràcia.